dilluns, 7 de juny de 2010

Activitats a partir d'una introducció general als segles del XIII al XVIII (text també en castellà)

Completa el següent eix cronològic amb els noms, termes, dates i les expresions  més destacables del text que s’inclou tot seguit (versió en castellà: pàgines 1-4; versió provisional -pot haver errades- pàgines 6-8) .
També has de enriquir el text principal amb textos complementaris (ampliacions com petits informes procedents d'enciclopèdies,  petites biografies, fonts de l'època -fonts primàries-, etc.) mapes històrics,obres artístiques represenatitves,  il·lustracions diverses, eixos cronològics, vincles a vídeos i pàgines web, etc.

Etapes
Alta Edat Mitjana

Baixa Edat Mitjana

Edat Moderna

Segles
s. VIII
s. IX
s.X
s.XI
s.XII
s.XIII
s.XIV
s.XV
s.XVI
s.XVII
s.XVIII

Imatges representatives
Esdeveniments
Personatges
Frases
Política
Societat
Economia
Religió
Cultura popular i mentalitats

Vida quotidiana
Filosofia i pensament

Escolàs-tica
Nomina-lisme
Humanisme
Cartesianisme
Il·lustració

Ciència
Art
Prerromànic


Data d'inici de cada nova


 Els Descobriments


En el segle XV, marcat pel nou esperit del Renaixement, es desenvolupa un dinamisme i una
ànsia de renovació que comencen a trencar les tradicions medievals. És l'afany de conèixer, d'aventura i, sobretot, un gran desig  de llibertat. Al final d'aquest segle, el reduït espai d'Europa es veu ampliat amb els importants descobriments geogràfics que duen a terme els portuguesos i castellans al voltant del món. Els navegants, allunyant-se de les seves rutes habituals pel Mediterrani i les costes de l'Atlàntic, creuen aquest oceà i descobreixen el Pacífic.

Els factors econòmics que impulsen aquestes navegacions són la
cerca de primeres matèries i el desig  d'ampliar mercats, així com la necessitat de metalls preciosos i l'interès per mantenir contacte directament amb la terra de les espècies, per eliminar als intermediaris àrabs i venecians.

Els
avenços tècnics aconseguits en la navegació resulten decisius per la seguretat que donen el mar obert. Coneixeran l'ús de la brúixola, l'astrolabi i el timó fix. Per a la navegació atlàntica s'abandona la galera, típic vaixell mediterrani, per la caravel·la i la nao, amb una casa de més gran altura i veles més àmplies. Es generalitzen els estudis geogràfics i hi ha un gran desenvolupament de la cartografia.

Espanya i Portugal van ser les nacions que més gran impuls van donar a aquestes navegacions, i a més amb gran èxit. Al servei dels reis de Castella i d'Aragó,
Colón descobreix el continent americà, realitzant quatre viatges (1492-1504). Els anomenats viatges menors són efectuats, vorejant les costes del nou món, per Alonso d'Ojeda, que recorre les costes de Veneçuela (1499) i per Basc Núñez de Balboa, que descobreix l' oceà Pacífic (1513). Fernando de Magallanes i Juan Sebastián Elcano donen la volta al món (1519-1522).

La conseqüència més important dels descobriments és la
creació dels primers imperis colonials. Les colònies portugueses responen només a raons comercials, per la qual cosa estableixen factories (punts comercials fortificats) en les costes, amb què obtenen el monopoli del comerç de les espècies. Els portuguesos voregen el continent africà i Bartolomeu Díaz dobla la punta meridional de l'Àfrica (1486). Obren les rutes de l'Índic i el Pacífic després de tallar el comerç  àrab en els ports d'Aden i Ormuz. En 1498 Basc de Gamma arriba a l'Índia.

Els espanyols conquereixen i colonitzen els nous territoris.
Hernán Cortés conquereix Mèxic (1519-1521), Francisco Pizarro, el Perú (1531-1533) i Pedro de Valdivia, Xile (1540-1557). Es crea la "encomienda" d'indis, per la qual els habitants dels territoris conquistats són encomanats a un propietari espanyol per tal de vetllar per la seva salut i l'obligació r donar-los accés a la cultura espanyola i a la religió catòlica. En la pràctica es van produir grans abusos, que van ser denunciats per Fray Bartolomé de las Casas.

S'exploten
mines de plata (Potosí), de les quals s'extreuen grans quantitats de mineral que s'exporten a Espanya. S'implanten nous cultius portats d'Europa; els que millor s'adapten són el blat, vinya, olivera, cafè i sucre. També porten ramaderia domèstica. Al seu torn, porten d'Amèrica a Europa blat de moro, patata, tomàquet i tabac. A causa de la colonització apareix un nou grup social, el crioll, que domina la riquesa i l'administració colonial. Els grups dominats (indis i mestissos) treballen les terres i les mines. Per als treballs més durs s'inicia el tràfic d'esclaus portats de l'Àfrica. Pel que fa a l'organització política, s'estableixen els Virregnats, amb què es divideix els nous territoris en dues grans zones administratives: el virregnat de Nova Espanya (Mèxic) i el del Perú. Al segle XVII, es separen d'aquest últim el virregnat de Nova Granada, i el de la Plata. Els virregnats es divideixen al seu torn en governacions. Les Audiències tenen la funció judicial i assessoren el virrei. En la metròpoli s'institueixen els dos òrgans suprems de l'administració colonial, el Consell d'Índies i la Casa de Contractació (Sevilla, 1503).

Els descobriments dels nous territoris provoquen el
desplaçament del centre econòmic europeu del Mediterrani a l'Atlàntic. Es desenvolupa un mercat a nivell mundial, del qual neix el capitalisme comercial. Hi ha un gran moviment de diners que repercuteix en una forta inflació, la anomenada "revolució dels preus" del segle XVI. La introducció de productes agraris com la patata i el blat de moro, cultivables en terrenys pobres, generen un creixement en la producció agrària d'Europa, amb les conseqüents repercussions demogràfiques. Espanya i Portugal es converteixen en les grans potències mundials.El s. XVI i la Reforma

El segle XVI està marcat per tres problemes que afectaran l'ordre econòmic, social i polític del sistema. A nivell econòmic es veurà afectat per
la revolució dels preus, una alça des­mesurada dels preus de tots els productes provocats per l’arribada de grans quantitats d'or i plata d'Amèrica. L'ordre social i polític es veuran afectats per la lluita pel predomini europeu entre els principals estats nacionals, personalitzats en Carles I d'Espanya i V d'Alemanya, Francesc I de França i Enric VIII d'Anglaterra; i per la Reforma, moviment de re­novació de la religió cristiana que s'apartarà de les directrius del Papa de Roma.

El
creixement econòmic que havia començat a mitjans del segle XV, així com el naixement del capitalisme comercial, configura un nou tipus de relacions econòmiques. S'estableix un comerç d'intercanvis a escala mundial. Sorgeixen les primeres Companyies Comercials a l'àmbit nacional, i es perfeccionen les tècniques financeres (lletra de canvi per partida doble). L'economia dels diversos països europeus, i especialment Espanya, es veurà afectada per una permanent inflació a partir de 1530, amb l'arribada d'enormes remeses d'or i plata d'Amèrica. La revolució dels preus es va estendre per tot Europa, a causa de la compra i importacions espanyoles de productes dels diversos països, i també al pagament de les despeses que produïa l'Imperi de Carles I (emprèstits dels banquers, els Fugger).

L'alça dels preus repercuteix en tots els grups socials.
La noblesa s'empobreix, ja que les seves rendes, provinents del camp, eren fixes. Es produeixen revoltes a les ciutats i el camp, ja que el poble perd la capacitat adquisitiva dels aliments més necessaris. La noblesa reacciona arrabassant la terra als pagesos arrendataris i envoltant-la. Els banquers i grans comerciants s'enriqueixen, reafirmant seu haver pogut econòmic.

En l'ordre polític,
els estats nacionals, creats en el segle XV per la monarquia autoritària, avancen cap a l'absolutisme del segle XVII. Aquesta reorganització política suposa una centralització administrativa, que duu a terme un cos de funcionaris al servei del rei en les capitals dels estats, on resideix la cort.
Les relacions internacionals es fan difícils (lluita per la Corona Imperial d'Alemanya). Es formen lligues internacionals per mantenir l'equilibri de forces entre els estats europeus, o bé contra una potència exterior (guerra contra l'Imperi Turc, Solimà).

El XVI és el segle de l'
hegemonia espanyola a Europa i al món ja que el seu rei, Carles I, és a la vegada Emperador d'Alemanya i de la Corona de Castella, que ha triplicat els seus territoris amb l'Imperi americà. Anglaterra i, sobretot, França lluitaran contra l'hegemonia espanyola.

La Reforma protestant, religiosa en un principi, es transforma en un
moviment polític sostingut pels prínceps alemanys contra el Papa i l'Emperador. Aquest moviment i la resposta de l'Església donarà lloc a les guerres de religió.

En coherència amb la nova mentalitat del Renaixement, la Reforma religiosa comporta l'intent de cercar una solució als problemes socials i religiosos que llastrava l'Església des de l'època medieval. En el seu interior s'estava patint una crisi que engendrava grans i negatives diferències socials i econòmiques dins el clergat.

L'
Humanisme, que es difonia des del segle XV, proposava una religiositat més interior, exposant la necessitat de reformar l'Església. E1 factor desencadenant de la Reforma protestant va ser  la venda d'indulgències a Alemanya, els diners de la qual precisava el Papa per a la construcció de Sant Pere del Vaticà. A més, es compraven els càrrecs eclesiàstics, podent-se acumular diversos d'ells en una mateixa persona.

Luter (1483-1546), professor de teologia de la Universitat de Wittenberg, s'oposa a la venda d'indulgències i és excomunicat. La base de la doctrina luterana és la justificació per la fe: exposa la teoria de que l'home, pels seus sols actes, és incapaç de santificar-se, i que la salvació eterna s'assoleix mitjançant el do de la fe. La seva reforma de la doctrina cristiana es basa en aquests tres punts: el lliure examen o interpretació lliure de la Bíblia, que és considerada com a única font de revelació; la reducció dels sagraments a dos, Baptisme i Eucaristia; i la simplificació de la litúrgia, que comporta l'abandonament el llatí i la seva substitució per la llengua del poble. Tradueix la Bíblia a l'alemany. El luteranisme s'estén per tot el nord d'Europa.

La reforma interna de l'església catòlica, denominada Contrareforma, culmina en el Concili de Trento, que va voler resoldre és problema de l'escissió religiosa; però en ell triomfa el sector més reticent al diàleg amb els protestants. L'Església es divideix i Roma perd parcialment el seu poder a Europa.

Crisi del S. XVII
El S. XVII és un segle de crisi en tots els àmbits.
A la política, les monarquies autoritàries desemboquen en les monarquies absolutistes, que arriben a la seva culminació en aquest període. Les guerres entre aquests monarques seran constants (Guerra dels Trenta Anys, guerres provocades per l'afany hegemònic del rei de França, etc.).
A l'economia, el baix rendiment de l'agricultura desemboca en fams i misèria, que donen lloc a un alt índex de mortalitat. A mitjans de segle s'atura l'alça de preus característics del període anterior, però l'economia segueix distorsionada i qui més ho pateix és la pagesia i el poble de les ciutats. Els gremis es mantenen però van sent desplaçats pels empresaris, que són a la vegada fabricants i comerciants. Aquests empresaris donen feina a la pagesia que, a més de treballar al camp, aconsegueix amb aquesta altra tasca arribar a tenir un millor nivell de vida (domestic system). L'augment de la circulació monetària, que es dóna des del S XVI, va desenvolupar el consum de béns de luxe entre la noblesa i l'alta burgesia. D'aquests productes els abasteixen els grans comerciants.
Al S. XVII imperarà un sistema econòmic que és el resultat de les condicions econòmiques creades pel capitalisme industrial i pels grans descobriments geogràfics: el mercantilisme.Hacia 1630 disminueixen les remeses de metalls preciosos procedents d'Amèrica, amb la qual cosa la circulació de moneda disminueix. Els mercantilistes aconsellen als estats atresorar-la més gran quantitat possible de moneda d'or i plata, ja que defensen la teoria de que la riquesa d'un país està en funció de les reserves d'or i plata que posseeixi. Es dicten mesures per protegir la producció nacional: evitar les importacions, sobretot de productes de luxe, aconseguir l'autoproveïment de primeres matèries o importar-les de les colònies i afavorir les exportacions, baixant les tarifes duaneres.

Sorgeixen les
manufactures reals, que desenvolupen la indústria nacional sota el control de l'estat. Són tallers que fabriquen objectes de luxe com tapissos, porcellana, joc de taula i mobles. També es protegeixen activitats que necessiten molta mà d'obra, com la mineria. S'han d'obtenir preus baixos que fomentin  el consum i siguin competitius amb la producció estrangera. Es creen també Companyies Comercials amb protecció real que monopolitzen el comerç amb les colònies. Les més importants són les Companyies d'Índies Orientals i les d'Índies Occidentals, tant a França com a Anglaterra i a Holanda. França va ser el país que més va seguir les teories mercantilistes. Les va posar en pràctica el ministre de finances Colbert (1619-1683).

Totes aquestes condicions econòmiques i el creixent centralisme repercuteixen en els grups que formen la societat. Dins el sector privilegiat, l'
alta noblesa conserva el seu predomini territorial i és la defensora més ferm dels interessos del rei. El grup social que més progressa és la burgesia, que dirigeix les activitats comercials. Membres de l'alta burgesia entren a formar part de la noblesa mitjançant la compra de títols, i els membres que no ho aconsegueixen, accedeixen al funcionariat que forma la burocràcia de l'estat o es dediquen a professions liberals. La pagesia, subjecta a  les càrregues feudals, pateixen el seu enduriment a l'Europa Central i Oriental, o la seva continuïtat a l'Europa Occidental. És el grup social que més pateix les crisis agrícoles, la fam, les guerres i la mortalitat. Els pagesos i els treballadors de les ciutats es rebel·len contra aquesta situació en diverses ocasions durant el S. XVII. Hi ha revoltes a França, Itàlia i al Nord d'Espanya. Són rebel·lions contra la fam i la carestia dels productes més necessaris, com el pa.

A la política,
les monarquies autoritàries del Renaixement desemboquen en les monarquies absolutistes, que dominen els principals estats durant el segle, En el camp de les relacions internacionals, la monarquia dels Habsburgo (casa real espanyola i austríaca) es debilita, sobretot amb la devastadora Guerra dels Trenta Anys (1618-1648), un conflicte polític i religiós que acaba amb la Paz de Westfàlia (1648), en què consagra la divisió d'Europa entre catòlics i protestants, la plena sobirania dels estats alemanys i unes relacions internacionals basades en un nou equilibri de potències. França aconsegueix a continuació imposar el seu predomini lluitant amb tots els estats europeus. La seva hegemonia acaba a principis del S. XVIII.
Cultura

Neixen les
filosofies racionalistes i empiristes (Descartes i Bacon). La ciència deriva cap a mètodes experimentals i es desenvolupen noves tècniques d'observació (microscopi, telescopi). Hi ha un gran avenç en astronomia (Kepler, Galileu), medicina (Servet va descobrir la circulació de la sang ja en el s. XVI, però va ser William Harvey qui en el s. XVII va donar a conèixer el descobriment, física i matemàtiques (Galileu, Newton). L'estil artístic que domina el S. XVII és el barroc. Tant en art com en la literatura es cerca el contrast, el joc conceptual, la llibertat i la fantasia.
 TEXT EN CASTELLÀ:

El mundo urbano bajomedieval

En el siglo XII se aprecian cambios en el orden económico, social, político y cultural en el occidente europeo. Frente al feudalismo rural, autárquico y cerrado, aparecen dos nuevos poderes a tener en cuenta: el rey y las ciudades. Estos cambios transcurren fundamentalmente entre los siglos XII y XV, y su marco geográfico es el de Europa occidental, cuyo mundo se amplía hacia el este, llegando hasta el Elba, gracias a las nuevas roturaciones y colonizaciones de territorios despoblados, y hacia el sur, en la península ibérica, donde los reinos hispano-cristianos del norte avanzan hacia el sur, llevando a cabo una paulatina repoblación de esas tierras islamizadas y sometidas a la autoridad del califa de Córdoba. o posteriormente a la de los reyes de las taifas.

Una de las iniciativas relacionadas con la expansión y crecimiento interno de Europa son las Cruzadas (S. XI y XII), que ponen de nuevo en contacto a Europa occidental con Oriente y potencian los intercambios comerciales. El crecimiento paralelo de la población europea lleva a incrementar la producción de alimentos. Se roturan nuevas zonas hasta ahora baldías, pero también se aumenta el rendimiento de las tierras cultivadas, debido a la introducción en el campo de adelantos técnicos (arado normando, uso de animales de tiro), y difusión de molinos de agua y viento. Se abandona la roturación bienal por la trienal.

Surgen de nuevo las ciudades como centros de la vida económica y política, y crecen en población y riqueza. El trabajo artesanal se centra en los gremios, que reúnen a los que trabajan una misma profesión. Estas asociaciones garantizan la calidad de la obra y fijan el precio del producto; tienen categorías laborales: maestros, oficiales y aprendices. Crece notablemente la actividad comercial debido al crecimiento agrario y artesanal. Aparece la figura del mercader que se dedica al intercambio de productos en las ferias y mercados de las ciudades. Se reactiva también el comercio internacional de larga distancia: con las Cruzadas, se consigue la reapertura del Mediterráneo como vía hacia Oriente (comercio de especias, perfumes, seda y algodón); en el norte, *( entra en contacto con los territorios del mar Báltico, donde el comercio internacional (comercio de madera, hierro, pescado) lo dominará la Hansa. La moneda, que casi había desaparecido en los siglos anteriores, surge de nuevo, y se desarrollan las técnicas financieras, apareciendo la letra de cambio.

La sociedad europea de estos siglos sigue manteniendo una estructura feudal, en la cual la nobleza y el clero son los estamentos privilegiados. La nobleza conserva por completo su poder político, pero pierde parte de su poder económico en favor de un nuevo grupo en ascenso, la burguesía. El clero mantiene su po­der económico y social y es, como antes, el máximo representante de la actividad cultural. El campesinado, la mayor parte de la población europea, perma­nece sujeto a la tierra y está obligado a las mismas cargas feuda­les. Participa en el aumento de riqueza generado por el desarrollo agrario y accede a los mercados comarcales, donde intercambia sus productos.

Dentro del tercer estamento, aparece un nuevo grupo social en las ciudades, los burgueses, que son hombres libres, sin ningún lazo de dependencia con los señores feudales. Los bur­gueses (hombres de los burgos o ciudades) tienen en común la defensa de sus libertades frente a los estamentos privilegiados, pero en su interior hay diferencias motivadas por la riqueza de sus integrantes, y pronto surgirá un patriciado urbano, formado por banqueros y ricos comerciantes; una burguesía media de artesanos, mercaderes comarcales y hombres de letras; y el pueblo, compuesto por los trabajadores de industrias y talleres artesanales, y los dedicados a los servicios.

El desarrollo de la economía y la evolución de la sociedad hace que varíe el poder de las instituciones. El rey, que antes era sólo un señor de señores, primero entre iguales (monarquia feudal), va imponiendo de manera efectiva su poder político. Controla la emisión de monedas y los tribunales de los señores feudales, e intenta congraciarse con ellos atrayéndolos a la corte. En esta época se consolidan instituciones que representan al tercer estamento, como los Parla­mentos y las Cortes. Se reorganizan y crean nuevos órganos de gobierno, Cancillerías y Consejos, para lo que se crea un funcionariado o burocracia. Es el comienzo de la monarquía autoritaria.

Cultura: Las lenguas romances sustituyen al latín, que se consolidará en la Iglesia, y se desarrollará en lengua romance en casi todos los países (poesía, épica y lírica), que será cantada por trovadores y juglares. La enseñanza se traslada a las ciudades, donde se crean las escuelas catedralicias y episcopales, en las que se enseña el Trivium y el Quadrivium. Surgen las universidades, que serán las transmisoras del saber.

El Renacimiento

Después de la crisis general del siglo XIV (hambres, pestes y guerras; 1348: Peste Negra) que había sacudido toda Europa, reduciendo de una manera notable la población y los recursos económicos, a lo largo del s. XV, sobre todo en la segunda mitad, se experimenta ve una mejora significativa. La población se estabiliza y vuelve a crecer. De nuevo hay un gran desarrollo económico, tanto en la agricultura como en la industria. Pero sobre todo hay cambios cualitativos: frente a una mentalidad estática medieval, la nueva mentalidad renacentista aporta una idea dinámica del mundo. El Renaci­miento sin embargo no supone una ruptura radical con la época medieval, porque aunque ahora se revaloriza más que nunca el mundo antiguo (Grecia y Roma), esa tendencia ya había empezado a cobrar fuerza desde el s. XIII, y aunque se realiza una revisión crítica del mundo medieval, no se rompe completamente con él. Pero realizadas estas matizaciones, lo cierto es que el si­glo  XV sienta las bases de la nueva visión del mundo que se de­sarrollará a lo largo de los siglos XVI y XVII.

Hay transformaciones en todos los niveles de la economía: en el campo se cambian las rentas en especie por rentas en dinero, lo que supone un aumento de los intercambios; las ciudades se revitalizan con el comercio y el desarrollo de la producción artesanal e industrial. Las ciudades italianas, las del sur de Alemania y las de Flandes son las que más viven este resurgimiento económico. Se desplaza el centro de gravedad de la economía del Mediterrá­neo al Atlántico. Se produce el despegue del capitalismo comer­cial, que exige mayor cantidad de productos. Los artesanos no pueden abastecer la demanda y los gremios pierden el poder ab­soluto que tenían en la Edad Media. Aparece una figura nueva en el mundo económico, el empresario, el cual entra en trato di­recto con los trabajadores de la ciudad y el campo (domestic system), les propor­ciona la maquinaria y materias primas necesarias, y comercializa el producto terminado. Aumenta la circulación del dinero y se genera una gran demanda de metales preciosos.

Con el naci­miento de los estados nacionales, la monarquía autoritaria nece­sita grandes cantidades de dinero para mantener el ejército y la burocracia, y acude a empréstitos de los banqueros internaciona­les (principalmente alemanes e italianos).

Todos estos cambios económicos son lentos, están unidos al cambio de mentalidad, a los descubrimientos científicos y al de­sarrollo técnico, y culminarán con los grandes descubrimientos de finales del siglo XV y el siglo XVI.
El cambio de las rentas en especie por dinero favorece a la gran nobleza, que mantiene su poder económico y extiende sus territorios[1]. La pequeña nobleza se empobrece y emigra a las ciuda­des, donde se emparenta con la alta burguesía. Esta última, con d despegue del capitalismo, reafirma sus riquezas e impone el nuevo modelo de hombre renacentista: el hombre de empresa, libre de las cadenas medievales y con un gran espíritu crítico. Los cambios económicos producidos en el campo empeoran la situación del campesinado, el cual se rebela en Inglaterra, Francia, Cataluña y Alemania. En algunas regiones mejora su situación (Inglaterra, Cataluña: els pagesos de remença y la Sentencia de Guadalupe), mientras que en otras sale perjudicado.
Como consecuencia de las nuevas circunstancias econó­micas y sociales nacen en el siglo XV los estados modernos euro­peos, formados por la monarquía autoritaria, en los cuales el poder se concentra en manos del rey. De este diferente concepto de la política y de las formas de convivencia surge un nuevo tipo de organización estatal, en el que se unifican territorios que tienen una afinidad histórica y geográfica. La monarquía autoritaria es la culminación de la lucha que emprende el rey frente a la inde­pendencia de los señores y la autonomía de las ciudades. La base legal sobre la que se asienta esta monarquía es el derecho romano y la teoría de que la autoridad real proviene de Dios.

Para mantener su poder, la monarquía autoritaria crea: 1 - un ejército permanente formado por mercenarios que controla el or­den interior y defiende las fronteras; 2 - una burocracia que organiza la administración nacional; 3 - una diplomacia que se implanta como institución permanente para la relación entre los esta­dos. Francia, Inglaterra y España son los estados donde tiene mayor poder esta monarquía, mientras que Alemania e Italia man­tienen sus instituciones medievales.

La expresión cultural más característica de esta época de cambios es el movimiento humanista, cuya figura mas representativa es Erasmo de Rotterdam. La nueva cultura se transmite en las Academias, instituciones culturales que nacen en Italia al margen de las universidades. Frente al arte religioso del Románico y el Gótico surge el arte profano del Renacimiento, en el que el artista siente plenamente su individualidad. Aparece un invento fundamental, la imprenta, que hará posible la rápida difusión de las nuevas ideas.

Los Descubrimientos

En el siglo XV, marcado por el nuevo espíritu del Renacimientto, se desarrolla un dinamismo y un ansia de renovación que comienzan a romper las tradiciones medievales. Es el afán de conocer, de aventura y, sobre todo, un gran deseo de libertad. A finales de dicho siglo, el reducido espacio de Europa se ve ampliado con los importantes descubrimientos geográficos que llevan a cabo los portugueses y castellanos alrededor del mundo. Los navegantes, alejándose de sus rutas habituales por el Mediterráneo y las costas del Atlántico, cruzan este océano y descubren el Pacífico.

Los factores económicos que impulsan estas navegaciones son la búsqueda de materias primas y el deseo de ampliar mercados, así como la necesidad de metales preciosos y el interés por conctactar directamente con la tierra de las especias, para eliminar a los intermediarios árabes y venecianos.

Los avances técnicos logrados. en la navegación resultan decisivos por la seguridad que dan el mar abierto. Conocerán el uso de la brújula, el astrolabio y el timón fijo. Para la navegación atlántica se abandona la galera, típico barco mediterráneo, por la carabela y la nao, con un casa de mayor altura y velas más amplias. Se generalizan los estudios geográficos y hay un gran desarrollo de la cartografía.

España y Portugal fueron las naciones que mayor impulso dieron a estas navegaciones, y además con gran éxito. Al servicio de los reyes de Castilla y Aragón, Colón descubre el continente americano, realizando cuatro viajes (1492-1504). Los llamados viajes menores son efectuados, bordeando las costas del nuevo mundo, por Alonso de Ojeda, que recorre las costas de Venezuela (1499) y por Vasco Núñez de Balboa, que descubre el océa­no Pacífico (1513). Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano dan la vuelta al mundo (1519-1522).

La consecuencia más importante de los descubrimientos es la creación de los primeros imperios coloniales. Las colonias portu­guesas responden sólo a razones comerciales, por lo que establecen factorías (puntos comerciales fortificados) en las costas, con las que obtienen el monopolio del comercio de las especias. Los portugueses bordean el continente africano y Bartolomeu Díaz dobla la punta meridional de África (1486). Abren las rutas del Indico y el Pacífico tras cortar el comercio árabe en los puertos de Aden y Ormuz. En 1498 Vasco de Gama llega a la India.

Los españoles conquistan y colonizan los nuevos territorios. Hernán Cortés conquista México (1519-1521), Francisco Fi­mo, el Perú (1531-1533) y Pedro de Valdivia, Chile (1540-1557). Se crea la "encomienda" de indios, por la cual los habitantes de los territorios conquistados son encomendados a un propietario español con el fin de velar por su salud y la obligación r darles acceso a la cultura española y a la religión católica. En la práctica se produjeron grandes abusos, que fueron denunciados por Fray Bartolomé de las Casas.

Se explotan minas de plata (Potosí), de las que se extraen grandes cantidades de mineral que se exportan a España. Se implantan nuevos cultivos traídos de Europa; los que mejor se adaptan son el trigo, vid, olivo, café y azúcar. También llevan ganadería doméstica. A su vez, llevan de América a Europa maíz, patata, tomate y tabaco. Debido a la colonización aparece un nuevo grupo social, el criollo, que domina la riqueza y la administración colonial. Los grupos dominados (indios y mestizos) trabajan las tierras y las minas. Para los trabajos más duros se inicia el tráfico de esclavos traídos de África. En cuanto a la organización política, se establecen los Virreinatos, con los que se divide los nuevos territorios en dos grandes zonas administrativas: el virreinato de Nueva España (México) y el del Perú. En el siglo XVII se separan de este último el virreinato de Nueva Granada, y el del Plata. Los virreinatos se dividen a su vez en gobernaciones. Las Audiencias tienen la función judicial y asesoran al virrey. En la metrópoli se instituyen los dos órganos supremos de la administración colonial, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación (Sevilla, 1503).

Los descubrimientos de los nuevos territorios provocan el desplazamiento del centro económico europeo del Mediterráneo al Atlántico. Se desarrolla un mercado a nivel mundial, del que nace el capitalismo comercial. Hay un gran movimiento de dinero que repercute en una fuerte inflación, la llamada "revolución de los precios" del siglo XVI. La introducción de productos agrarios como la patata y el maíz, cultivables en terrenos pobres, generan un crecimiento en la producción agraria de Europa, con las consecuentes repercusiones demográficas. España y Portugal se Minvierten en las grandes potencias mundiales.


El s. XVI y la Reforma

El siglo XVI está marcado por tres problemas que afectarán el orden económico, social y político del sistema. El nivel económi­co se verá afectado por la revolución de los precios, un alza des­medida de los precios de todos los productos provocada por la lle­gada de grandes cantidades de oro y plata de América. El orden social y político se verán afectados por la lucha por el predominio europeo entre los principales estados nacionales, personalizados en Carlos I de España y V de Alemania, Francisco I de Francia y Enrique VIII de Inglaterra; y por la Reforma, movimiento de re­novación de la religión cristiana que se apartará de las directrices del Papa de Roma.

El crecimiento económico que había comenzado a mediados del siglo XV, así como el nacimiento del capitalismo comercial, configura un nuevo tipo de relaciones económicas. Se establece un comercio de intercambios a escala mundial. Surgen las primeras Compañías Comerciales a nivel nacional, y se perfeccionan las técnicas financieras (letra de cambio por partida doble).  La economía de los diversos países europeos, y especialmente España, se verá afectada por una permanente inflación a partir de 1530, con la llegada de enormes remesas de oro y plata de América. La revolución de los precios se extendió por toda Europa, debido a la compra e importaciones españolas de productos de los diversos países, y también al pago de los gastos que producía el Imperio de Carlos I (empréstitos de los banqueros, los Fugger).

El alza de los precios repercute en todos los grupos sociales. La nobleza se empobrece, pues sus rentas, provenientes del campo, eran fijas. Se producen revueltas en las ciudades y el campo, ya que el pueblo pierde la capacidad adquisitiva de los alimentos más necesarios. La nobleza reacciona arrebatando la tierra a los campesinos arrendatarios y cercándola. Los banqueros y grandes comerciantes se enriquecen, reafirmando su poder económico.

En el orden político, los estados nacionales, creados en el siglo XV por la monarquía autoritaria, avanzan hacia el absolutismo del siglo XVII. Esta reorganización política supone una centralización administrativa, que lleva a cabo un cuerpo de funcionarios al servicio del rey en las capitales de los estados, donde reside la corte. Las relaciones internacionales se hacen difíciles (lucha por la Corona Imperial de Alemania). Se forman ligas internacionales para mantener el equilibrio de fuerzas entre los estados europeos, o bien contra una potencia exterior (guerra contra el Imperio Turco, Solimán).

El XVI es el siglo de la hegemonía española en Europa y el mundo pues su rey, Carlos I, es a la vez Emperador de Alemania y de la Corona de Castilla, que ha triplicado sus territorios con el Imperio americano. Inglaterra y, sobre todo, Francia lucharán contra la hegemonía española.

La Reforma protestante, religiosa en un principio, se transforma en un movimiento político sostenido por los príncipes alemanes contra el Papa y el Emperador. Este movimiento y la respuesta de la Iglesia dará lugar a las guerras de religión.

En coherencia con la nueva mentalidad del Renacimiento, la Reforma religiosa comporta el intento de buscar una solución a los problemas sociales y religiosos que lastraba la Iglesia desde la época medieval. En su interior se estaba sufriendo una crisis que engendraba grandes y negativas diferencias sociales y económicas dentro del clero.

El Humanismo, que se difundía desde el siglo XV, proponía una religiosidad más interior, exponiendo la necesidad de reformar la Iglesia. E1 factor desencadenante de la Reforma protestante es la venta de indulgencias en Alemania, cuyo dinero precisaba el Papa para la construcción de San Pedro del Vaticano. Además, se compraban los cargos eclesiásticos, pudiéndose acumular varios de ellos en una misma persona.

Lutero (1483-1546), profesor de teología de la Universidad de Wittenberg, se opone a la venta de indulgencias y es excomulgado. La base de la doctrina luterana es la justificación por la fe: expone la teoría de que el hombre, por sus solos actos, es incapaz de santificarse, y que  la salvación eterna se alcanza mediante el don de la fe. Su reforma de la doctrina cristiana se basa en estos tres puntos: el libre examen o interpretación libre de la Biblia, que es considerada como única fuente de revelación; la reducción de los sacramentos a dos, Bautismo y Eucaristía; y la simplificación de la liturgia, que conlleva el abandono el latín y su sustitución por la lengua del pueblo. Traduce la Biblia al alemán. El luteranismo se extiende por todo el note de Europa.

La reforma interna de la iglesia católica, denominada Contrarreforma, culmina en el Concilio de Trento, que quiso resolver es problema de la escisión religiosa; pero en él triunfa el sector más reticente al diálogo con los protestantes. La Iglesia se divi­de y Roma pierde parcialmente su poder en Europa.

Crisis del S. XVII
El S. XVII es un siglo de crisis en todos los ámbitos. En política, las monarquías autoritarias desembocan en las mo­narquías absolutistas, que llegan a su culminación en este período. La guerras entre estos monarcas serán constantes (Guerra de los Treinta Años, guerras provocadas por el afán hegemónico del rey de Francia, etc.).
En economía, el bajo rendimiento de la agricultura de­semboca en hambres y miseria, que dan lugar a un alto índice de mortalidad. A mediados de siglo se detiene el alza de precios característicos del período anterior, pero la economía sigue dis­torsionada y quien más lo sufre es el campesinado y el pueblo de las ciudades. Los gremios se mantienen pero van siendo despla­zados por los empresarios, que son a la vez fabricantes y comer­ciantes. Estos empresarios dan trabajo al campesinado que, ade­más de trabajar en el campo, consigue con esta otra labor llegar a tener un mejor nivel de vida.El aumento de la circulación monetaria, que se da desde el S XVI, desarrolló el consumo de bienes de lujo entre la nobleza y la alta burguesía. Estos productos los abastecen los grandes co­merciantes.

En el S. XVII imperará un sistema económico que es el resultado de las condiciones económicas creadas por el capita­lismo industrial y por los grandes descubrimientos geográficos: el mercantilismo.Hacia 1630 disminuyen las remesas de metales preciosos proce­dentes de América, con lo que la circulación de moneda dismi­nuye. Los mercantilistas aconsejan a los estados atesorarla mayor cantidad posible de moneda de oro y plata, pues defienden la teoría de que la riqueza de un país está en función de las reservas de oro y plata que posea. Se dictan medidas que protejan la pro­ducción nacional: evitar las importaciones, sobre todo de produc­tos de lujo, conseguir el autoabastecimiento de materias primas o importarlas de las colonias y favorecer las exportaciones, bajando las tarifas aduaneras.

Surgen las manufacturas reales, que desarrollan la industria nacional bajo el control del estado. Son talleres que fabrican ob­jetos de lujo como tapices, porcelana, mantelería y muebles. También se protegen actividades que necesitan mucha mano de obra, como la minería. Se deben obtener precios bajos que fo­menten el consumo y sean competitivos con la producción extranjera. Se crean también Compañías Comerciales con protec­ción real que monopolizan el comercio con las colonias. Las más importantes son las Compañías de Indias Orientales y las de Indias Occidentales, tanto en Francia como en Inglaterra y Holanda. Francia fue el país que más siguió las teorías mercantilistas. Las puso en práctica el ministro de finanzas Colbert (1619-1683).

Todas estas condiciones económicas y el creciente centralismo repercuten en los grupos que forman la sociedad. Dentro del sector privilegiado, la alta nobleza conserva su predominio territorial y es la más firme defensora de los intereses del rey. El grupo social que más progresa es la burguesía, que dirige las actividades comerciales. Miembros de la alta burguesía entran a formar parte de la nobleza por la compra de títulos, y los miembros que no lo logran, acceden al funcionariado que forma la burocracia del estado o se dedican a profesiones liberales. El campesinado, sujeto en el campo a las trabas feudales, padecen su endurecimiento en la Europa Central y Oriental, o su continuidad en la Europa Occidental. Es el grupo social que más sufre las crisis agrícolas, el hambre, las guerras y la mortalidad. Los campesinos y los trabajadores de las ciudades se rebelan contra esta situación en varias ocasiones a lo largo del S. XVII. Hay revueltas en Francia, Italia y en el Norte España. Son rebeliones contra el hambre y la carestía de los productos más necesarios, como el pan.

En política, las monarquías autoritarias del Renacimiento desembocan en las monarquías absolutistas, que dominan los principales estados a lo largo del siglo,

En el campo de las relaciones internacionales, la monarquía de los Habsburgo (casa real española y austríaca) se debilita, sobre todo con la devastadora Guerra de los Treinta Años (1618-1648), una conflicto político y religioso que acaba con la Paz de Westfalia, en la que consagra la divsión de Europa entre católicos y protestantes, la plena soberanía de los estados alemanes y unas relaciones internacionales basadas en un nuevo equilibrio de potencias. Francia consigue a continuación imponer su predominio luchando con todos los estados europeos. Su hegemonía acaba a principios del S. XVIII.
Cultura

Nacen las filosofías racionalistas y empiristas (Descartes y Bacon). La ciencia deriva hacia métodos experimentales y se desarrollan nuevas técnicas de observación (microscopio,  telescopio). Hay un gran avance en astronomía (Kepler, Galileo), medicina (Servet descubrió la circulación de la sangre ya en el s. XVI, pero fue William Harvey quien en el s. XVII dio a conocer el descubrimiento), física  y matemáticas (Galileo, Newton). El estilo artístico que domina el S. XVII es el barroco. Tanto en arte como en la literatura se busca el contraste, el juego conceptual, la libertad y la fantasía.

La Ilustración
La Ilustración es el movimiento cultural que se impone en el campo político, social y económico a lo largo del S. XVIII. Se de­tecta un avance económico y social sobre bases más sólidas. La Ilustración tiene su origen en Francia, pero pronto se irradia a to­dos los estados europeos. El nuevo espíritu del hombre se funda menta en la razón, y por medio de ésta se critica la organización política del Absolutismo, el orden social y los privilegios de la Iglesia. Se formulan las primeras teorías económicas y se aplican avances técnicos y científicos a la industria. En definitiva, el siglo XVIII, llamado el "Siglo de las Luces", será el de la crítica y la renovación del sistema tradicional.

En esta época se supera la crisis del siglo XVII gracias a las nuevas condiciones demográficas y económicas. La población europea aumenta un 50 % en esta época. Este crecimiento se de be a varios factores: disminuyen las hambres periódicas, se difunden mejoras sanitarias contra las epidemias, disminuye la mortalidad infantil y se alarga la esperanza de vida humana. Se introducen mejoras en la agricultura que permiten una explotación racional de los campos. Se alternan cultivos para que descanse la tierra, se mejoran los instrumentos agrarios (arado de hierro), el ganado está mejor alimentado y su estiércol se utiliza para el abono de los campos. En el noroeste de Europa (Inglaterra, Holán da), se desarrolla una agricultura intensiva, cerrando los campoi j de cultivo para obtener un mayor rendimiento. Estas mejoras permiten que el campo salga de las crisis periódicas que sufría desde tiempos inmemoriales.

Sigue predominando el trabajo artesanal en toda Europa, pero, por otra parte, nacen las primeras fábricas con maquinaria moderna. Se produce un desarrollo espectacular del comercio, en el cual Inglaterra y Holanda van a la cabeza. Se da un alza sosienida de los precios que estimula la economía en todos los niveles Se impone una nueva teoría económica, la Fisiocracia, según la cual la tierra es la única fuente de riqueza y su explotación condiciona la economía del país.

Los avances económicos repercuten en la sociedad de forma desigual. El grupo más beneficiado es la burguesía, pues lleva la dirección del comercio y la industria. Invierte en tierras que explota de una manera racional, sacándoles el máximo provecho. La nobleza, al igual que el clero, mantiene su poder económico y político. Dentro del campesinado los grupos acomodados se benefician de las mejoras agrarias, pero la mayoría sigue en la situación anterior.

La expresión política de esta época es el Despotismo Ilustrado;  su base ideológica es la Ilustración, el movimiento cultural cuyo pensamiento se desarrolla a lo largo de este siglo. Las monarquías siguen siendo absolutistas, pero les anima ahora una idea de renovación de todos los sectores económicos y culturales: agricultura, |comercio, instrucción pública y beneficencia. Este espíritu reformista es puesto en práctica por ministros profesionales que quieren ser ante todo eficaces, pero que chocarán con las estructuras tradicionales que no se dejan cambiar tan fácilmente.

Habrá que esperar a las revoluciones políticas para que estas reformas económicas se realicen finalmente (Revolución Francesa).Los hombres de la Ilustración basan todo su pensamiento en la razón; ésta será su guía para el análisis y crítica del orden vigente. Escritores políticos (Montesquieu), filosóficos (Voltaire, Rousseau) analizan su sociedad y formulan las reformas que ellos ven más necesarias y adecuadas a la naturaleza humana. La obra más representativa de esta época es la Enciclopedia, que pone al día todo el saber humano y científico. Es un trabajo colectivo en el que participan los escritores franceses más sobresalientes, como D’Alembert, Quesnay, Voltaire, Diderot, etc. Dan mucha importancia a las técnicas y los oficios.
En economía, el pensamiento de la época propone el liberalismo económico o librecambio. La Fisiocracia es hostil a toda reglamentación del comercio, su lema es "Dejar hacer, dejar pasar", oponen el libre juego de las fuerzas económicas. Otro teórico importante es el inglés Adam Smith, el padre de la economía moderna. Es asimismo partidario del librecambio y atribuye la riqueeza de las naciones a la producción de alimentos, pero otorga más importancia a los productores que a la tierra. Defiende la libertadI del comercio y la libre concurrencia. El estado facilitará la producción y los intercambios, pero sin reglamentos ni prohibiciones. Los inventos científicos y técnicos se aplican a la produc-industrial. Los avances más importantes se dan en la industria textil, donde se introduce el invento más importante del siglo: la máquina de vapor. En este siglo comienza la Revolución Industrial (Inglaterra).


[1]        En Francia se sustituyó la enfiteusis por el arriendo. La nobleza se apropiaba de las tierras de los campesinos y luego se las daba en forma de arriendo, para mantener su poder económico, sobre todo cuando se produzca la revolución de los precios. Se amalgaman así los elementos feudales y capitalistas.
Font: PRIETO, M.A.: Prontuario temático, 1982.